İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 21.09.2020

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

I

13-00
14-00

Maliyyə   müh.
b/m. Kərimova M.A.

Maliyyə nəzəriyyəsi   müh.
Məmmədli V.Ə.

Qiymət və qiymətləndirmə   məş.
Yusifova N.E.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   müh.
b/m Əliyeva T.Ə.

Marketinq     məş.
Namazova A.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.
b/m. Səfərova T.A.

İctimaiyyətlə           əlaqələr   müh.
Məmmədov S.Y.

Beynəlxalq turizmin əsasları   müh.
Qocayeva A.M.

14-15
15-15

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh.
Aslanova S.R.

Ətraf mühitin   iqtisadiyyatı   müh.
b/m Səfərova T.A.

Dünya iqtisadiyyatı müh.
Xəlilova E.E.

Ətraf mühitin                   iqtisadiyyatı   müh.
b/m Səfərova T.A.

Dünya     iqtisadiyyatı   müh.
Xəlilova E.E.

Logistika     məş.
Namazova A.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.
b/m Səfərova T.A.

Sahibkarlığın əsasları   müh.
b/m. Paşayeva S.B

Menecmentin əsasları   məş.
Cəfərov N.Z.

15-30
16-30

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.
Nəsibova A.C.

Dünya    iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilova E.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   məş.
Məmmədli Y.Z.

Azərbaycan                   iqtisadiyyatı   məş.
Məmmədli Y.Z.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi   məş.
b/m Hacıyeva E.Z.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Menecment     məş.
Kərimli G.F.

İnzibati hüquq   məş.
Quliyeva Ş.T.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   məş.
Məmmədli Y.Z.

Dünya turizm     bazarı   məş.
Qocayeva A.M.

İkinci xarici dil-1   məş.
b/m. Əhmədova L.T.
Quliyeva İ.U.

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 21.09.2020

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

I

09-00
10-00

Maliyyə təhlili   müh.      

dos. Hüseynov M.M.

Qiymət və qiymətləndirmə məş.

Məmmədli Y.Z.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   müh. 

b/m. Tağıyev A.M.

Əməliyyatların  tədqiqi müh. 

dos. Rəsulov M.B.

İşgüzar yazışmalar müh. 

i.f.d. Hüseynova R.A.

Strateji menecment   müh.  dos. Hüseynova E.Y.

İqtisadiyyatın   tənzimlənməsi   müh.

b/m. Tağıyev A.M.

Turizmdə informasiya   texnologiyaları müh.

Əlizadə C.B.

10-15
11-15

Maliyyə təhlili   məş.

dos. Hüseynov M.M.

Statistika   müh.         Süleymanova T.Ə.

Ekonometrika     məş.            dos.Musayeva C.Q.

Maliyyə     məş.  b/m.Kərimova M.A.

Kommersiya işi   məş.  
Xəlilova X.Q.

Marketinqin tədqiqatları məş.    dos. İsgəndərov F.Ə.

Mühasibat uçotu məş.   Əhmədov A.K.

Regional   idarəetmə müh.    i.f.d. Hüseynova R.A.

Maliyyə və investisiyalar məş.    

Hüseynova A.İ.

11-30
12-30

Maliyyə təhlili   müh. 

dos. Hüseynov M.M.

Sığorta işi   müh.         Səfərov N.V.

Mühasibat uçotu   məş.
Əhmədov A.K.

Ekonometrika   məş.

dos. Güləliyev M.G.

Marketinqin   tədqiqatları müh.  dos. İsgəndərov F.Ə.

Statistika   məş.

b/m. Hacıyeva E.Z.

İnsan resurslarının      idarə edilməsi məş. Kərimli G.F.

Ekonometrika   müh.

dos. Qarayev M.Ş.

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 21.09.2020

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

I

13-00
14-00

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   müh. 
b/m. Tağıyev A.M.

Maliyyə nəzarəti və audit müh.

Kələşov A.Q.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı    

müh. Məmmədli Y.Z.

Audit müh.    

dos. Hüseynov M.M.

Layihələrin idarə edilməsi müh.

b/m. Hacıyeva E.Z.

Turizmin iqtisadiyyatı və
idarə edilməsi   məş.
Xəlilov X.R.

Müəssisənin maliyyə menecmenti müh. Süleymanova T.Ə.

Audit   müh.
dos. Hüseynov M.M.

Otel  menecmenti məş.  

Quliyeva M.E.

14-15
15-15

Gömrük işi   müh.
Yusifova N.E.

Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri məş.                         Kələşov A.Q.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi     müh.    

dos. Qasımov C.C.

İnnovasiya  menecmenti məş.     i.f.d. Hüseynova R.A.

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti   məş.  

b/m. Rəsulov Z.Y.

Maliyyə menecmenti məş.          Süleymanova T.Ə.

Marketinqin kommunikasiya
sistemi məş.
Məmmədov S.Y.

Layihə menecmenti müh.

  b/m. Hacıyeva E.Z.

Vergilər və vergitutma məş.

Məmmədli V.Ə.

Turizm marşrutunun və ekskursiya işinin təşkili   müh. Qocayeva A.M.

15-30
16-30

Maliyyə hesabatlarının təhlili     məş. Hüseynova A.İ.

Büdcə və xəzinə   uçotu   məş.                           Muradov Ş.N.

Vergilər və vergitutma   məş.    b/m. Niftəliyev N.F.

Dövlətin iqtisadi siyasəti   məş.    dos.Qasımov C.C.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi   məş.

b/m. Rəsulov Z.Y.

Strateji menecment məş.                      Cəfərov N.Z.

Qiymətin əmələ gəlməsi məş.
Yusifova N.E.

Vergilər və vergitutma  məş.

Məmmədli V.Ə.

Dövlət qulluğu   etikası     məş. Məmmədov S.Y.

 

Pedaqoji fakültə - 21.09.2020

I

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

13-00
14-00

Pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Ana dili-3
Mühazirə
Zəminə Gülüstani

Azərbaycan dili
Mühazirə
Səbinə Novruzova

Psixologiya
Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Pedaqogika-1
Məşğələ
Könül Cabbarova

Muttikulturalizmə giriş
Məşğələ
İlham Məmmədov

Sosiologiya
Mühazirə
Mətanət Yusibova

14-15
15-15

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 1
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Dünya ədəbiyyatı - 1
Məşğələ
Fəxriyyə İsayeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Mühazirə
Rizvan Bağırov

Məktəbəqədər pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Azərbaycan tarixi
Mühazirə
Gülər Əjdərzadə

Həndəsə-3
Mühazirə
Müsəllim Hümmətov

Azərbaycan tarixi -1
Mühazirə
Nizami Zeynalov

Xarici dilin fonetikası-3
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun
nəzəri əsasları-3   Məşğələ
Rizvan Bağırov

Orfoqrafiya və
orfoepiya təliminin metodik əsasları                           Məşğələ
Səbinə Novruzova

15-30
16-30

Xarici dil – 2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 1
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Xarici dil-3
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Cəbr -3
Məşğələ
Rima Məmmədova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Tarixə köməkçi fənlər
Mühazirə
Aygün Qədirova

Xarici dildə oxu və
nitq-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Əsmər Hacıyeva

 

Pedaqoji fakültə - 21.09.2020

I

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

09-00
10-00

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Bədii mətnin linqvistik təhlili             Məşğələ
Aynur Dadaşova

İnformatika və onun t/m
Mühazirə
Leyla İsmayılzadə

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması   kursunun nəzəri əsasları
Mühazirə
Səriyyə Allahverdiyeva

Riyazi məntiq
Mühazirə
Məmməd Məmmədov

Elementar riyaziyyat-2
Mühazirə
Sevda İsmayılova

Yeni tarix-2
Məşğələ
İlham Məmmədov

Müasir Azərbaycan dili
Məşğələ
Aynur Dadaşova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

Bədii mətnin linqvistik təhlili       Məşğələ
Gülxar Yusibova

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Adi diferensial tənliklər
Mühazirə
Vilayət Əhmədov

10-15
11-15

Müasir Azərbaycan dili – 4
Mühazirə
Gülxar Yusibova

Nitq mədəniyyəti
Məşğələ
Sevil İsayeva

Tibbi biliklərin əsasları
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
Mühazirə
Sevinc Səmədova

Riyaziyyatın inkişaf tarixi
Mühazirə
Səriyyə Allahverdiyeva

Riyazi məntiq
Məşğələ
Məmməd Məmmədov

Adi diferensial
tənliklər
Məşğələ
Tofiq Orucov

Etnoqrafiya
Məşğələ
Aygün Qədirova

İngilis dilinin
Amerikan variantı
Məşğələ
Kərim Əliyev
Afayət Tanırverdiyeva

İnformatikanın tədrisi metodikası
Məşğələ
Leyla İsmayılzadə

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

11-30
12-30

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 3
Məşğələ
Ayna Babazadə

Tibbi biliklərin əsasları
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Ümumi fizika
lab.
Təranə Yusibova

İnformatika-2
lab. 0,5.1
Şəbnəm Nəsirova

Riyazi məntiq
Məşğələ
Məmməd Məmmədov

Xarici dilinin tədrisi
metodikası-1
Mühazirə
Əsmər Hacıyeva

Triqonometrik funksiyalar , tənliklər və bərabərsizliklər Mühazirə
Niyaməddin Məmmədov

Xarici dil -2
Məşğələ
Leyla Məmmədova
Nərgiz Kərimova

 

Pedaqoji fakültə - 21.09.2020

I

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

13-00
14-00

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-2
Məşğələ
Tofiq Orucov

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Mühazirə
Sevinc Səmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Xətti proqramlaşdırma
məsələləri
Məşğələ
Sabir Babuşov

Təhsil sahəsində ingilis dili
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

14-15
15-15

Nitq mədəniyyəti
Məşğələ
Sevil İsayeva

Ana dilinin tədrisi
metodikası-2
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Riyazi fizika tənlikləri
Məşğələ
Sahib Mustafayev

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Xarici dildə oxu və nitq-7
Məşğələ
Riçard Şlayd

15-30
16-30

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-2
Mühazirə
Sevda İsmaylova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Proqramlaşdırma dilləri
Lab.məşğələ
Rəsmiyyə Əmiraslanova
Elçin Tağıyev

 

Mühəndislik fakültəsi - 21.09.2020

Gün

Saat

EE19

İE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

I

13-00
14-00

Hidravlika 

M.İsmayılov   Müh

Politologiya 

Ş.Quliyeva Müh.

İnformasiya sistemləri   dos.E.Israfilova       Müh.

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi  

f.f.d R.Ağayeva   Müh.

Analitik kimya 

dos. A.Aslanov  Müh.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri  S.Şıxəliyeva   Müh.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment X.Xəlilova  Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  S.Mahmudova Müh.

Qərar qəbuletmənin əsasları 

b/m.Z.Əliyeva     Müh.

Xarici dil -2 

E.Allahverdiyev       G.Nəsirova   Məş.

Tətbiqi mexanika              R.Mustafayev    Məş.

14-15
15-15

Elektroenergetikanın əsasları     S.Şıxəliyeva  Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları -I Ü.Aşurova   Müh

Tətbiqi mexanika   

R.Mustafayev Müh.

Materialşünaslıq   

b/m O.Məmmədov Müh.

Elektronikanın əsasları         

Ə.Bəxtiyar        Müh.

Qeyri- üzvi kimya

dos. A.Aslanov Müh.

Torpaqşunaslıq    

V.Mustafayeva   Müh.

Sənaye elektrik təchizatı  S.Şıxəliyeva Müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması       G.Qocayeva   Müh.

Avtomobil nəqliyyatının istismarı  Q.Kərimov    Müh.

Paylanmış sistemlər 

dos.E.Israfilova Müh.

Ekologi monitorinq    

L.Əhmədova    Müh.

Qeyri üzvi kimya dos. A.Aslanov  Lab.

Havanın kondisiyalaşdırılması      G.Qocayeva   Məş.

15-30
16-30

Multikulturalizmə giriş   b/m İ.Məmmədov  Müh.

İstilik energetika-sında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı      H.Əsgərova   Müh

Xarici dil-2         E.Allahverdiyev            G.Nəsirova   Məş.

Nəqliyyat mühərrikləri     dos.S.Qəhrəmanov      Müh.

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər   

b/m. A.Abdurrahmanova        Məş.

İnsan bialogiyası     L.Əhmədova Müh.

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı L.Süleymanova   Lab.

İES və köməkçi avadanlığı   

Ə.Ədilov  Müh.

Avtomatlaşdırmanın əsasları Q.Kərimov  Müh.

İntellektual texnologiyalar  dos.E.Israfilova   Müh.

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları 

G.Məmmədova Müh.

Politologiya   Ş.Quliyeva    Məş.

 

Mühəndislik fakültəsi - 21.09.2020

Gün

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

I

09-00
10-00

Tənzimləmə texnikası     

A.Nəcəfov Müh.

Energetika və ətraf mühit   

t.f.d. H.Əsgərova Müh.            

İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisionerləşməsi            

G.Qocayeva Müh.

İnsan-maşın interfeysləri   

b/m.A.Abdurrahmanova Müh.

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma 

S.Mahmudova Müh.

10-15
11-15

Elektrik maşınlarının əsasları     L.Süleymanova Müh.

Qazodinamika 

dos. M.İsmayılov  Müh.  

İstilik texnikası 

dos. Ü.Aşurova  Müh.

Mülki müdafiə 

A.Abbasov Müh.

Kompüter şəbəkələrinə giriş     

C.Əlizadə  Müh.

Ekoloji hüquq  Q.AbdullayevMüh.

11-30
12-30

Elektrotexnika

L.Süleymanova Lab. 

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti   

X.Xəlilova  Müh.    

Maşın hissələri və KEƏ 

dos.V.Mustafayev lab.

Kompüter şəbəkələrinə giriş C.Əlizadə Lab. 05.1

Əməliyyat sistemləri   N.Əhmədova     Lab. 05.2

Elektrik işıqlanmasının əsasları   L.Süleymanova Müh.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri dos.Ü.Aşurov Məş.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti  

X.Xəlilova Lab.

Maşın hissələri və KEƏ

dos. V.Mustafayev Məş.