Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

24 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Saat

Fənn

Mövzu

Müəllim

11:00

Heyətin idarə olunması

Təşkilatın fəaliyyət

mərhələləri və idarəetmə

texnologiyası. Heyətin

marketinqi

Dosent Emilya

Hüseynova

11:00

Məsafədən zondlamanın

fiziki əsasları

Radiometrlər

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

11:00

Xarici dilin fonetikası-2

Intonation of Complex General and Special questions. Exercises on the theme

Müəllim Afayət

Tanrıverdiyeva

11:30

Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları

Neftlə çirklənmiş ərazilərin rekultivasiya üsulları

b.f.d. Vüsalə

Mustafayeva

12:00

Bazar infrastrukturu

Birjalar, yarmarka və

hərraclar bazar infrastrukturu sistemində

Baş müəllim

Təranə Əliyeva

12:00

Azərbaycan ədəbiyyatı

tarixi-2

Arif   Ərdəbilin həyat və yaradıcılığı. “Fərhadnamə” əsəri.

fil.f.d. Günel

Yunusova

14:00

Pedaqoji psixologiya

Pedaqoji psixologiyanın

meydana gəlməsi və inkişaf tarixi

Müəllim Nərgiz

Həsənova

14:00

Aqrar iqtisadiyyat

Aqrar sahənin əmək resursları

Müəllim Yeganə

Məmmədli

14:30

Mikroiqtisadiyyat

İstehsal xərcləri və mənfəət

Baş müəllim

Günəş Şəfaqətov

15:00

Azərbaycan tarixi

Azərbaycanda ərəb istilasının başlanması və nəticələri

Baş müəllim İlham Məmmədov

15:30

İdarəetmə uçotu

İdarəetmə uçotu sistemində xərclər və gəlirlər, onların təsnifatı

Müəllim Akif

Əhmədov

16:00

Psixologiya

Şəxsiyyətin psixoloji

öyrənilməsi

Baş müəllim

İlhamə İsmayılova

16:00

Audit

Auditin inkişaf tarixi və Azərbaycanda auditin təşkili

Müəllim Ələsvər Musayev

16:30

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Sənayenin ərazi üzrə

yerləşdirilməsinin əhəmiyyəti

Baş müəllim

Təranə Səfərova

17:00

Korporativ menecment.

Korporativ idarərəetmə

Korporativ idarəetmə

orqanları: səhmdarların ümumi yığıncagı.

Baş müəllim Zaur Rəsulov