Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

23 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Saat

Fənn

Mövzu

Müəllim

11:00

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya təsərrüfatında əhali və işçi qüvvəsi.

Müəllim Elmira Xəlilova

11:00

Kompleks dəyişənli

funksiyalar nəzəriyyəsi

Kompleks dəyişənli funksi-yaların törəməsi

Dosent Məlahət İsmayılova

11:00

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Müəllim şəxsiyyəti və peda-qoji ustalıqda onun yeri

Müəllim Sevinc Səmədova

12:00

Servis fəaliyyətinin əsasları

Servis xidmətinin təsnifatı. Servis fəaliyyətinin növləri.

Müəllim Mədinə Rzazadə

12:00

İstilik elektrik stansiya-larının qazan qurğuları

Buxar qazanlarının əsas parametrləri

Dosent Ülkər Aşurova

12:00

Psixologiya

Şüur və mənlik şüuru

Həsənova Nərgiz

14:00

Menecment

Menecmentin prinsipləri

Baş müəllim Zaur Rəsulov

14:00

Süni intellekt sistemləri

Süni intellekt sistemlərində verilən informasiya və bilik anlayışları

t.f.d Aidə

Mustafayeva

15:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Dil və nitq. Dil və nitqin qarşılıqlı əlaqəsi

Müəllim Ayna Babazadə

15:30

Təhsildə İKT

Təhsildə istifadə olunan İKT avadanlıqları və proqram təminatının xüsusiyyətləri.

Müəllim Səadət Aslanova

16:00

Həyat fəaliyyətinin

təhlükəsizliyi

İşıqlandırma sistemlərinin təsnifatı: təbii, süni və qarışıq işıqlandırma

Müəllim Aybəniz Şəfiyeva

16:00

Firmanın iqtisadiyyatı

İstehsal firmasının əsas fondları və istehsal gücü. Firmanın dövriyyə fondları və dövriyyə vəsaitləri

i.f.d. Murad Tağıyev

17:00

Xarici dil-2

The mothers of invention.

Müəllim Lalə Rüstəmova