MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

2020/2021- TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİ ÜÇÜN

DƏRS   CƏDVƏLİ

 

AƏM 20

XDM 20

RMM 20

İMM 20

İSM 20

İM 20

STM 20

BİM 20

DBM 20

İEM 20

YNM 20

İTM 20

EMM 20

IV

1

17:25

18:25

Biznes strategiyaları məş. dos. E.Hüseynova

Regional layihələrin idarə edilməsi məş. dos. R.Əliyev

2

18:40

19:40

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları müh.   fil.f.d. G.Yunusova

Fənlərarası əlaqənin problemləri (20+10) f.f.d. Ş.Qocayeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri (20+10) dos. R.Bağırov

İnformatikanın tədrisinin aktual problemləri (20+10) tex.f.d. M.Əhmədov

Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri müh. fil.f.d. R.Məmmədova

İqtisadi inkişaf və iqtisadi artım müh. dos. O.Səmədova

Energetika sənayesinin iqtisadi problemləri müh.   dos.T.Hüseynov

Biznesdə qərar vermə metodları müh. dos, M.Tağıyev

Dövlət idarəetməsində kadr siyasəti müh. dos. R.Əliyev

Su emalı qurğularının istismarı müh, dos. Ü.Aşurova

Nəqliyyat axınları nəzəriyyəsi müh. dos.M.Məmmədov

Verilənlərin paylanmış emalı müh. dos. E.İsrafilova

Ekoloji proqnozlaşdırma müh. dos.P.Səfərova

Energetika sənayesinin iqtisadi problemləri məş.   dos.T.Hüseynov

3

19:55

20:55

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası dos. N.Manafov

İngilis dilində hazırlığın tarixi və metodologiyası                     dos. M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası məş. dos.M.Hümmətov

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları məş.            dos.A.Əliyeva

Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri məş. fil.f.d. R.Məmmədova

Ekonometrika müh.   dos.C.Musayeva

Energetika müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları müh.                       dos.T.Hüseynov

Biznesdə qərar vermə metodları məş. dos, M.Tağıyev

Bələdiyyə menecmenti müh. dos. R.Əliyev

Turbin qurğusunun tsiklinin mükəmməl-ləşdirilməsi məş. dos. K.Eyyubova

Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi məş.             dos.S.Qəhrəmanov

Verilənlərin paylanmış emalı lab. dos. E.İsrafilova

       Ekoloji      informasiya sistemləri lab. f.f.d. R.Ağayeva

A z ə r b a y c a n   m u l t i k u l t u r a l i z m i   dos. İ.İsmayılov

Ekonometrika məş.     dos.C.Musayeva

Strateji marketinq idarəetməsi məş. dos. F.İsgəndərov

A z ə r b a y c a n   m u l t i k u l t u r a l i z m i   dos. İ.İsmayılov

V

1

18:40

19:40

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları məş.   fil.f.d. G.Yunusova

İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası (20+10)                   dos. Z.Əzizova

Riyaziyyatın tədrisinində yaradıcı təvəkkürün formalaşdırılması müh.       dos.S.Mustafayev

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası müh.   dos.M.İsmayılova

İbtidai təhsilin pedaqogikasının müasir problemləri müh. dos. B.Seyidzadə

Ali makroiqtisadiyyat müh. prof. V.Əyyubov

Layihələrin idarə edilməsi müh.                     dos.R.Əliyev

Təşkilatda davranış və liderlik müh. dos. E.Hüseynova

Şəhər təsərrüfatının idarə edilməsi müh. prof. F.Məmmədov

Buxar turbinli və buxar-qaz qurğulu İES-lər və AES-lər müh. dos. T.Hüseynov

Yol şəraiti və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi müh. dos. Ə.Əliyev

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma müh. tex.f.d.M.Əhmədov

Ekologiya mühəndisliyinin müasir problemləri (20+10) dos. M.Mehdiyev

İbtidai təhsilin pedaqogikasının müasir problemləri məş. dos. B.Seyidzadə

2

19:55

20:55

Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi (20+10) dos. N.Manafov

Alinma sözlərin ingilis dilinin zənginləşdirilməsi yolları müh. dos. M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası   müh.   Dos.M.Hümmətov

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları müh.           dos.A.Əliyeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikasının aktual problemləri müh. dos. M.Rəsulov

Ali makroiqtisadiyyat məş. prof. V.Əyyubov

Layihələrin idarə edilməsi məş. dos.R.Əliyev

Strateji marketinq idarəetməsi müh. dos. F.İsgəndərov


İdarəetmə qərarları müh. prof. F.Məmmədov

Buxar turbinli və buxar-qaz qurğulu İES-lər və AES-lər məş. dos. T.Hüseynov

Yol şəraiti və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi məş. dos. Ə.Əliyev

İnformasiya emalı sistemlərinın riyazı modelləri müh. tex.f.d.M.Əhmədov

Ekoloji proqnozlaşdırma məş. dos.P.Səfərova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikasının aktual problemləri məş. dos. M.Rəsulov

İqtisadi inkişaf və iqtisadi artım məş. dos. O.Səmədova

Energetika müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları məş.                      dos.T.Hüseynov

Su emalı qurğularının istismarı məş, dos. Ü.Aşurova

Nəqliyyat axınları nəzəriyyəsi məş. dos. M.Məmmədov

VI

1

09:50

10:50

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri (20+10)   dos. N.Manafov

İngilis dilinin tədrisi tarixi müh.                       dos.M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi müh.         dos.Q.Kələşov

Tərbiyə işinin metodikası 20+10                                       dos.B.Seyidzadə

Dövlətin regional siyasəti müh.   prof.F.Məmmədov

İnovasiyaların idarə edilməsi müh.               dos.F.İsgəndərov

    Biznes strategiyaları    müh. dos. E.Hüseynova

Regional layihələrin idarə edilməsi müh. dos. R.Əliyev

İstilik energetikası mühəndisliyinin müasir problemləri (20+10) dos. K.Eyyubova

Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi müh.             dos. S.Qəhrəmanov

İnformasiya texnologiyalarının müasir problemləri (20+10) tex.f.d. M.Əhmədov

Ekoloji təhlükəsizlik müh. prof. E.Məmmədov

Dövlətin regional siyasəti müh.   prof.F.Məmmədov

İnovasiyaların idarə edilməsi məş.               dos.F.İsgəndərov

2

11:05

12:05

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi (20+10) fil.f.d. M.Manafova

Alinma sözlərin ingilis dilinin zənginləşdirilməsi yolları məş. dos. M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi məş.         dos.Q.Kələşov

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası məş.   dos.M.İsmayılova

Elmi tədqiqat işlərinin metod və metodikası müh. dos. B.Seyidzadə

Dövlətin iqtisadi strateji istiqamətləri müh. dos. C.Qasımov

İnvestisiyanın idarə edilməsi müh.         dos. M.Tağıyev

Maliyyə menecmenti məş. dos. F.İsgəndərov

Dövlət idarəetməsində kadr siyasəti məş. dos. R.Əliyev

Turbin qurğusunun tsiklinin mükəmməl-ləşdirilməsi müh. dos. K.Eyyubova

Avtomobil nəqliyyatının müasir problemləri (20+10)   dos.S.Qəhrəmanov

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma məş. tex.f.d.M.Əhmədov

Ekoloji informasiya sistemləri lab. f.f.d. R.Ağayeva

İngilis dilinin tədrisi tarixi məş.                       dos.M.İsmayılov

Riyaziyyatın tədrisinində yaradıcı təvəkkürün formalaşdırılması məş. dos. S.Mustafayev

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları məş.           dos.A.Əliyeva

Elmi tədqiqat işlərinin metod və metodikası məş. dos. B.Seyidzadə

Dövlətin iqtisadi strateji istiqamətləri məş. dos. C.Qasımov

İnvestisiyanın idarə edilməsi məş.         dos. M.Tağıyev

Təşkilatda davranış və liderlik məş. dos. E.Hüseynova

    Bələdiyyə menecmenti     

    məş. dos.     R.Əliyev

İnformasiya emalı sistemlərinın riyazı modelləri məş. tex.f.d.M.Əhmədov

Ekoloji təhlükəsizlik məş. prof. E.Məmmədov

3

12:20

13:20

 Proqramlaşdırma dilləri (20+10) tex,f,d, M.Əhmədov

Maliyyə menecmenti müh. dos. F.İsgəndərov

Şəhər təsərrüfatının idarə edilməsi məş. prof. F.Məmmədov

İdarəetmə qərarları məş. prof. F.Məmmədov